Facebook


Videoteka


Wiki


Naujienos  
Titulinis » Naujienos    
 
 

2022-04-261,2 % GPM skyrimas žygeivių klubui "Ąžuolas"

Hey! Kviečiame skirti 1,2 % nuo GPM žygeivių klubui "Ąžuolas"! Su jūsų visų pagalba galime būti toks klubas, koks esame ir galime atsinaujinti inventorių, kad niekas netrukdytų toliau tęsti keliones. Tad prašom mus paremti ir prie mūsų prisijungti - priimam visus, kam patinka "Ąžuolo" skleidžiamos idėjos ir mūsų žygiai. ;) 🚶‍♀️🚵‍♂️🧗‍♀️

Daugiau info ir detalios instrukcijos nuorodoje žemiau.

Identifikacijos numeris: 300561075
Pavadinimas: Žygeivių klubas "ŽK Ąžuolas"

https://drive.google.com/file/d/1gR2AcGWZv5XXaAduy2lgNPa8jmW4eSvC/view?usp=drivesdk

2021-12-02Punios sutartis 1966 m.

Seniai ne vieno ąžuoliečio girdėta, bet mažai kam matyta Punios sutartis, pasirašyta 1966 m. išlindo į šviesą. Kviečiam paskaityti visus, ką domina istorija. Žemiau įkeltas sutarties egzempliorius, o čia perrašytas tekstas:


Egz. Nr. 000000


1966

PUNIOS
sutartis


Lapas 1

Lietuvos turizmo pionierių atstovai susirinkę į savo sąskrydį Punios šile, įvykusį 1966 m. liepos mėn 3d. remdamiesi savo turistine patirtimi, nuolat skelbiamomis žiniomis turizmo klausimais spaudoje, bei Lietuvo[s] turizmo veikėjų pasisakymais įv. sąskrydžiuose bei konferencijoje, pripažino, kad:
1. Per paskutinius kelerius metus Lietuvoje turistinis judėjimas žymiai pagyvėjo ir šiai dienai jau turi masinį pobūdį;
2. Kartu su pažangiomis turizmo formomis, masių tarpe dažnai pasireiškia ir parazitiniai nukrypimai nuo sveiko turizmo pozicijų: tur. tradicijų, gamtos apsaugos, etikos, turistinės kultūros ir kt. srityse;
3. Turizmui tampant masišku reiškiniu, šis taip pat didėjantis turistinis parazitizmas neigiamai atsiliepia bendram turistiniam judėjimui respublikoje, jį stabdydamas, demoralizuodamas turistinį jaunimą, nešdamas žalą kraštui, visuomenei ir turizmo propagandai.
Sąryšyje su tuo, sąskrydžio dalyviai vieningai pripažino, kad būtina artimiausiu metu imtis ryžtingų priemonių prieš šiuos parazitinius reiškinius turistų tarpe. Bendromis turizmo entuziastų pastangomis skiepyti turizmo masėse sveikas, pažangias ir vieningas turistines tradicijas.
Tam įgyvendinti, priimti šie nutarimai:

Lapas 2

A. Pagrindiniai turizmo tikslai.
1. Visus tur. žygius pravesti tvirtos turistines draugystės dvasioje, vadovaujantis principu: turistinė draugystė – tvirčiausia draugystė. Atsitiktiniuose kelių tur. grupių susitikimuose žygio metu, taip pat vadovautis principu: turistas turistui – draugas.
2. Tur. žygyje nuolat laikyti dėmesio centru faktą, kad turizmas nėra vien turininga poilsio forma, bet taip pat – galingas žmogaus auklėjimo veiksnys. Nuolat siekti žygių tikslingumo, aiškaus, akcentuoto tikslo. Išsamios informacijos pagalba žygyje plėsti jo dalyvių akiratį, pasaulėžiūrą, žinias apie savo kraštą, ugdant juose sveiką patriotinę dvasią bei meilę savo kraštui ir jo šeimininkui – žmogui.
3. Pasmerkti ir gniaužti užuomazgoje įv. šovinizmo pasireiškimus tur. žygiuose, kaip atnešančius didelę žalą bendram turizmo reikalui.
B. Turistas ir visuomenė.
4. Žygio metu nuolat laikyti dėmesyje, kad kiekvienas turistas savo asmenyje atstovauja savo tur. kolektyvą, savo kraštą. Atstovauja visuomenės akyse mūsų turistinę šeimą.
5. Visur ir visada kovoti už dorą turisto vardą.
6. Tarpusavio santykiuose, keliaujant mišriomis grupėmis, laikytis bendrų priimtų vai-


Lapas 3

kinų ir merginų korektiško bendravimo bei takto normų, neiššaukiant nereikalingų kalbų vietinių gyventojų tarpe.
Nedaleisti be būtino reikalo vaikinų ir merginų bendrų nakvynių, tuo užkertant kelią, kad ir nepagrįstomis, amoralinėms paskaloms apie turistus, tarp vietinių gyventojų ir turistų – naujokų.
7. Kovoti grupėje už drausmės ir tvarkingumo aukštą lygį žygio metu, nedarant valkatų įspūdžio sutiktiems kelyje žmonėm[s]
8. Ugdyti turistų tarpe teisingą pažiūrą į vietin. gyventojus. Jie – pirmieji turisto pagalbininkai ir bičiuliai žygyje, teikiantieji jam nakvynę, maistą ir pirmąją pagalbą. Gniaužti užuomazgoje smulkų vagiliavimą soduose, daržuose, netaktišką elgesį su vietin. gyventojais; automašinų variuotojais, šiukšlinimą stovyklavietėse ir kt. veiksmus, nesiderinančius su turisto vardu, žeminančius jį visuomenės akyse. Bendraujant su viet. gyventojais, sąžiningai spręsti bet kurį iškilusį ekonominio ar ūkinio pobūdžio klausimą.
9. Nakvyvietes pas gyventojus visuomet palikti pavyzdingoje tvarkoje, tuo atsidėkojant šeimininkams už jų svetingumą.
10. Netaktiško elgesio su vietin. gyventojais atvejus svarstyti kiekvieną vakarą – žygio eigos aptarimo metu.
11. Nedaleisti tur. žygiuose jokių svaigina-

Lapas 4

mųjų gėrimų vartojimo, kaip pačia savo esme amoralaus elgesio, nesuteikiančio garbės turistui.
12. Rūkantiems – nereklamuoti šios savo ydos tur. žygyje, jo dalyvių tarpe.
13. Amoraliems, savanaudžiams, anarchistams – ne vieta turistų tarpe.
14. Neleisti už respublikos ribų tur. grupes, neįgijusias turistinės patirties, bei neužsirekomendavusias teigiamai respublikiniuose turistiniuose maršrutuose, traktuojant jas, kaip grupes su nežinomomis moralinėmis savybėmis, galinčias savo elgesiu pakenkti Lietuvos turisto vardui – svetur.
15. Pripažinti netinkamą – kovą su vietiniais degtindariais – nusiaubiant jų degtinės gamybos įrankius. Reikalui esant – naudoti tam taktiškesnes bei vaisingesnes priemones.
16. Neapgaudinėti automašinų vairuotojus, stabdant juos pakelta ranka, o kelionės gale – brukant jiems „Autostop“ talonus.
C. Gamtos ir kultūros paminklų apsauga.
17. Vieningai remti gamtos ir paminklų apsaugos darbą. Propaguoti jį žygiuose, bei kt. turistinėse priemonėse, kaip neatskiriamą turistų veiklos palydovą.
18. Demaskuoti gamtos ir paminklų apsaugos įstatymų pažeidėjus, signalizuojant apie juos bei jų parazitinės veiklos pėdsakus valst. gamtos ir paminklų apsaugos komitetui, inspekcijoms, arba (nežinant, kur kreip-

Lapas 5

tis) tiesiog – Punios Sutarties Centriniam Štabui.
19. Šefuoti atskirus objektus (miškus, paminklus ir pan).
20. Palaikyti ir nuolat plėsti bendradarbiavimo ryšius su miškų ūkio darbuotojais (eiguliais, girininkais ir pan.)
21. Periodiškai rengti masinius tur. draugystės žygius, gamtos bei paminklų globos, šefavimo ir pan. temomis.
22. Žygių ir kt. tur. priemonių metu, įrengti stovyklose tūrus ir palikti juose raštelius, populiaria forma propaguojančius gamtos ir paminklų apsaugą.
23. Visus žinomus bei naujus tur. maršrutus, objektus, gamtos kampelius skirti į dvi kategorijas:
I – turistinius,
II – ekskursinius.
Pirmajai kategorijai priskirtini visi tur. kampeliai, maršrutai bei objektai, kurie dar neišpopuliarinti liaudies masėse ir dėka to nepaliesti naikinančios jų grožį žmogaus rankas.
Į antrąją grupę įeina visi plačiai žinomi ekskursiniai maršrutai ir tur. objektai, į kuriuos jau praminti keliai masiniam turizmui.
24. Visus, besidominčius turizmu, skirti į dvi kategorijas:
I – turistus
II – ekskursantus.

Lapas 6

Pirmai kategorijai priskirtini visi, kurie tur. žygius atlieka aktyviomis keliavimo priemonėmis, žygiuose laikosi turistinės etikos taisyklių, moka kultūringai elgtis gamtoje bei savo elgesiu neteršia Lietuvos turisto vardo visuomenės akyse.
Antrajai kategorijai priskirtini visi, kurie vengia aktyvių turizmo formų, sąmoningai ar nesąmoningai pažeidžia turistinio elgesio bei gamtos apsaugos normas, o taip pat, dėl nepakankamos turistinės patirties, savo netinkamu elgesiu žemina mūsų turistinės šeimos prestižą.
25. Ekskursantų tarpe propaguoti tik ekskursinius maršrutus, nesudarant jiems galimybių keliauti turistiniais maršrutais.
26. Barbarišku elgesiu gamtos ir paminklų atžvilgiu užsirekomendavusias turistų grupes bei atskirus turistus bendrai šalinti nuo turistinio judėjimo.
27. Turistinius maršrutus populiarinti išimtinai tiek turistų tarpe, nepropaguojant jų spaudoje.
D. Kiti organizac. klausimai.
28. Visus pravedamus tur. žygius apiforminti maršrutiniuose lapuose.
29. Periodiškai rengti Punios Sutarties dalyvių sąskrydžius. Juose nuolat dalintis patirtimi, spręsti iškylančias naujas problemas.
30. Punios Sutarties vykdymo kontrolę, jos gai-

Lapas 7

rių propagavimą bei Punios sąskrydžio dalyvių tolimesnės veiklos koordinavimą pavesti Punios Sutarties Centriniam Štabui.
Punios sutarties dalyviai įsipareigoja savo tolimesnėje veikloje griežtai laikytis sutarties gairių, nedaleisti jų pažeidimo atvejų savo tur. kolektyvuose žygių metu, bei diegti sutarties idėjas turistinių masių tarpe.

Punios sutarties dalyviai:

1. Kavaliauskas Vincas [parašas]
2. Stražauskas Edvardas [parašas]
3. Vaškelis Kęstutis [parašas]
4. Jucevičius Algimantas [parašas]
5. Bartkevičius Mečislovas [parašas]
6. Krupickas Rimas [parašas]
7. Matulis Rimas [parašas]
8. Dapkevičius Juozas [parašas]
9. Ilgūnas Gediminas [parašas]
10. Lavinskas Algimantas [parašas]


Punios šilas, 1966 metų liepos mėn. 3 diena.

https://drive.google.com/file/d/1An8vrSADFnf-Yq6Nd6BoJ8zDDUEitzX9/view?usp=sharing

2020-11-18Sveikinimai Juozui jubiliejaus proga!

Jeigu Gyvenimas –
Maža šviesi žvaigždelė,
Sušvitusi Visatos šalty ir tamsoj,
Tai tebūnie prabėgę Tavo metai
Tarsi širdies žibintas –
Prisidegt šviesos.

Jeigu Gyvenimas –
Negailestinga Laiko upė,
Nuplukdanti ieškojimus,
Atradimus, klaidas,
Tai tebūnie prabėgę Tavo metai
Skaidrus kalnų upokšnis –
Atsigert tiesos.

Ir jei Gyvenimas –
Tai vandenyno krantas,
Kurį bučiuoja arba daužo
Šėlstanti banga,
Tai tebūnie prabėgę Tavo metai
Tvirta uola –
Stiprybė Tavo
ir jėga.

BB ir Tavo žygių draugai nuo jaunų
dienų – dabar jau senoliai...

2020-09-30Sveiki žygeiviai

Kauno technologijos universiteto žygeivių klubas ,,Ąžuolas” kviečia Tave prisijungti į žygius, renginius, keliones bei trečiadieninius susibūrimus. Laukiami visi nusiteikę linksmybėms bei nuotykiams. Nesvarbu ar iš KTU, ar ne, ar studentas, ar ne - laukiam Tavęs
Visa informacija skelbiama mūsų facebook’e:
https://m.facebook.com/ktu.zk.azuolas/
https://m.facebook.com/profile.php?id=1797140320530984&ref=content_filter

Iki pasimatymo miške ar prie arbatos puodelio.
Tegyvuoja žygiai!

2018-01-02KTU Žygeivių klubas "Ąžuolas"

Mes esame Kauno technologijos universiteto žygeivių klubas, kuris skatina visus, prie mūsų prisijungiančius, užsiimti aktyvia veikla gamtoje, pažinti Lietuvos kraštą, patirti įvairiausių nuotykių ir išbandymų bei išbandyti įvairius keliavimo būdus. Siekiame parodyti, kad naudingai ir smagiai praleisti laiką užtenka tik kuprinės ant pečių, draugiškos kompanijos ir Lietuvos miškų ir laukų, nepamirštant paklaidžioti ir po nuostabius užsienio kampelius. Mes keliaujame viskuo, kuo galima keliauti, o be žygių užsiimame alpinizmu, patriotine veikla, dalyvaujame įvairiose varžybose, švenčiame tradicines šventes.

Jeigu dar nesi klubo narys, bet nori prisijungti prie mūsų, kviečiame ateiti į kiekvieną trečiadienį vykstančius susirinkimus KTU Mechanikos ir dizaino fakultete (Studentų g. 56) 19 val. Norinčius prisidėti prie klubo organizacinės komandos ir padėti klubui gyvuoti kviečiame užsukti į susirinkimus trečiadieniais nuo 18 val. Purėno g. 18 (7 KTU bendrabutis).

Jeigu negali ateiti į susirinkimus, būtinai prisijunk prie žygių, kuriuos organizuojame! Apie žygius skelbiame savo Facebook puslapyje, taip pat vidinėje el. pašto konferencijoje. Prie šios konferencijos gali prisijungti išsiuntęs elektroninį laišką adresu: azuolai-subscribe@azuolas.org

Jeigu turi klausimų, rašyk mums į FB, išsiųsk laišką adresu azuolas@azuolas.org arba susisiek su vadu ar ryšininku, kurių kontaktus gali rasti čia.2017-12-07Ąžuolų sezono uždarymas/atidarymas '17

Taigi, atėjo laikas didžiausiam ąžuoliečių metų renginiui - sezono uždarymui/atidarymui! Šiais metais šventė vyks Užuguosčio kaime, netoli Stakliškių, kiek vėliau nei įprastai, gruodžio 9 - 10 d.

Kaip ir visada, liūdna nebus: šoksim, trypsim, dainuosim, bėgsim orientacinį, dalinsim molinukus, o ir tradicijų nepamiršim! Linksminsimės ir ošim visą naktį (bent jau tie kas norės...)!

Taip kad nepatingėkit atvažiuoti visi, ir seni ir nauji, ir dar draugų pasiimkit, kad smagiau būtų.

Nepamirškite pasiimti maisto sau ir savo draugams!

FB event'as: https://www.facebook.com/events/550458758626338/?active_tab=discussion

Trobos vieta: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=524921;6052283;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=524935,6052282&z=1000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Koordinatės: 54°36'23.4"N 24°23'08.7"E

Aprašymas kaip nuvažiuoti: kelio A16, E28 atkarpoje važiuojant nuo Birštono į Aukštadvarį pasukti link Stakliškių, privažiavus ženklą (apie 9,6 km nuo žiedo). Toliau važiuoti pagrindiniu keliu kol atsidusite į T formos sankryžą, sukite kairėn, po to pirmas posūkis į dešinę. Važiuokite pagrindiniu keliu kol bus nusukimas į dešinę, į Užuguostį (apie 5,4 km). Sukate į Užuguostį ir važiuojate iki baltos bažnyčios po dešine. Prieš ją sukate į dešinę pusę. Beveik išvažiavus iš pačio kaimo prasidės žvyrkelis. Nuo bažnyčios nuvažiavus apie apie 2 km dešinėje pusėje pamatysite linksmą Ąžuolų kompaniją, ten ir sustokite!

P.S. Tiems kam įdomu, tai troba bus, tačiau visi tikrai netilpsim, tai miegosim palapinėse (kita vertus kas čia tokio, juk mes žygeiviai!).


2017-04-12Naujokų žygis Gegužės 6-7 d.

Sveiki,

Kaip ir kiekvieną rudenį ir pavasarį, taip ir šis pavasaris ne išimtis, tad kviečiam į žygį! Jis skirtas tiems, kurie nori pažinti žygio džiaugsmus, kuriems galbūt tai pirmas žygis ar tiesiog tiems, kurie nori prie mūsų prisijungti. Naujokų žygis paprastai būna kiek palengvintas, o prieš žygį organizuojamas naujokų priėmimas, vykstantis mūsų rūsyje (gegužės 3 d. 19 val. Studentų g. 56, Ąžuolų rūsys), per kurį pristatome klubą ir tai, ką mes veikiame.

Event'ai FB:
Naujokų priėmimas: https://www.facebook.com/events/282027175571493/
Naujokų žygis: https://www.facebook.com/events/1865268660404384/

Kol kas preliminari žygio vieta - Ignalinos rajonas, kur mus priglaus nuostabūs miškai!

Daugiau detalios informacijos suteiksime vėliau, o kol kas bendra informacija galvojantiems eiti į naujokų žygį:
- Į žygį registruokis e-paštu: azuolas@azuolas.org. Pakviesk ir savo draugus!
- Nakvynei: miegmaišis, kilimėlis (palapine pasirūpinsime mes);
- Būtinas inventorius: kuprinė, puodelis, bliūdelis, šaukštas;
- Rekomenduojamas inventorius: papildomas megztinis, marškinėliai, kojinės (viena pora storų, šiltų – nakčiai, kita antrai žygio dienai), prožektorius, peilis, higienos reikmenys;
- Maistas: turėkit maisto dvejiems pietums, 1 litrą skysčių (atsigėrimui). Vakarienė ir pusryčiai bus verdami ant laužo - bendrai (rūpinasi organizatoriai).

P.S. Jei neturi kas reikalinga žygiui – kreipkis, stengsimės paskolinti! :)

2016-11-21Ąžuolų sezono Uždarymas / Atidarymas

Sveiki visi Ąžuoliečiai,

Kaip žinia, artėja laikas didžiausiai Ąžuolų šventei, Uždarymui. Vieną dieną uždarysim kelionių sezoną, bet nenorėdami, kad žygiai ir kelionės baigtųsi, kitą dieną kuo greičiau atidarysim naują!

Prisiminsim, kur nukeliavom per metus, ką patyrėm, susitiksime visi kartu, kad pratęstume tradicijas, įteiktume labiausiai nusipelniusiems gintarus ir sėkmingai pradėtume naująjį kelionių sezoną.

Kviečiam tiek naujokus, tiek senbuvius, visi turės puikią progą smagiai praleisti paskutinį Lapkričio savaitgalį!

Kada?
Lapkričio 26-27 d.

Kur?
Pas naujoką Viktorą sodyboje Kuršėnuose, Biliūniškių kaime, netoli Kuršėnų.

Kas vyks?
* Orientacinis po apylinkes
* Konkursai (Maisto, nuotraukų konkursai)
* Metraščio ir Ąžuoliuko pristatymas
* Vaidinimai
* Šokiai, muzika
* Molinukų įteikimas metų -iausiems
* Gintarų įteikimas!
* Žygių pristatymas (numatomas šių metų Tatrų žygio pristatymas)
* Blusturgis, ąžuolų atributikos "parduotuvė"
* ...

Nepalikite namuose maisto sau ir draugui (stalas suneštinis), paklotuko, miegmaišio, puodelio, šaukšto, ciklopo, o svarbiausia - pakilios nuotaikos!

Jau galite siųsti nuotraukas nuotraukų konkursui el. paštu azuolas@azuolas.org. Nuotraukos turi būti susijusios su žygiais. Jeigu neturi savo darytų nuotraukų, ne bėda - išsirink mėgiamiausią (jų pilna gallery.azuolas.org) ir dalyvauk konkurse!


2016-10-26Pasakojimas apie ekspediciją į Sibirą (11.09)

Artėjant Visų šventųjų dienai, kviečiame prisiminti visus anapilin iškeliavusius, ne tik artimuosius, bet ir tuos, kurie amžinojo poilsio atgulė už tūkstančių kilometrų ir ant kurių kapų niekas žvakutės per Vėlines neuždegs. Tremtinius.

Šių metų liepos mėnesį įvyko per ,,Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendriją“ organizuota ekspedicija į Sibirą, į Permės krašto Lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Savo įspūdžiais, nuotykiais ir patirtimis su ąžuolais norėtų pasidalinti vienas iš šios ekspedicijos iniciatorių ir ekspedicijos dalyvių Vladas Ulinskas. Per 16 ekspedicijos dienų įvairiais būdais nukeliauta tūkstančiai kilometrų, savaitę gyventa visiškai laukinėje gamtoje, išvykusioje lietuvių gyvenvietėje.

Kaip gimė iš pradžių pasirodžiusi utopine idėja viduryje taigos, išvykusioje lietuvių tremtinių gyvenvietėje pastatyti gelžbetoninį paminklą? Kokie būna įspūdžiai keliaujant transsibiro traukiniu iki Uralo kalnų arba ieškant kapinių vietovėse, kur vienintele susisiekimo priemone tarp kaimų yra UAZikas arba traktorius Belarus'as? Kuri meškos kūno dalis Sibire yra laikoma delikatesu? Kodėl Permė laiko save atskira respublika? Kaip atrodo nuo sovietmečio laikų užsikonservavęs kraštas? Kokį palikimą po savęs šiame tolimame krašte paliko lietuviai? Į šituos ir kitus klausimus ieškosime atsakymo šios ekspedicijos pristatymo metu.

Norintys išgirsti pasakojimo laukiami Ąžuolų rūsyje Lapkričio 9 d. 19 val.

Pasidalinkite event'u FB su savo draugais:

https://www.facebook.com/events/190155768058353/2016-10-20Mėlyniavimas ir moliniavimas

Ateinantį pirmadienį visus kviečiam prisidėt net prie dviejų svarbių darbų - mėlyniavimo ir molinukų darymo.

Nežinantiems, mėlyniavimas tai yra naujos tarybos aptarimas - galvojama, kokią pareigybę taryboje koks ąžuolietis ar ąžuoliečiai galėtų užimti, sprendžiama, kuris tinkamesnis. Išrinkus kandidatus į pareigybes, vyks balsavimas (trečiadienį) ir galutinai nubalsuosim, kas kokią pareigybę vykdys ir kas užims vado vietą.

Taip pat lipdysim molinukus, kurie bus išdegti ir per didžiausią ąžuolų šventę - sezono uždarymą/atidarymą jais bus apdovanojami patys žygeiviausi ar kitaip nusipelnę.

Kviečiam visus, ne tik senbuvius, bet ir naujokus! Kviečiam ir į tarybą naujokus kandidatuoti, šitaip įsitrauksit daugiau į ąžuolų veiklą ir galėsit skleisti ąžuolų idėjas. Na, o jeigu nenorint į tarybą, ateikit bent jau žodį tarti ar molinukų palipdyti :)

Molinukams nieko specialiai atsinešti nereikia ir jokių specialių sugebėjimų taip pat nereikia. :)

Susitinkam pirmadienį (10-24) ąžuolų rūsyje, nuo 17:30 (galima prisijungti ir vėliau).2016-09-15Žygelis prie Ignalinos 17-18 d.

Savaitgalį žygiuosim prie Ignalinos. Maudynės, istorija, gera nuotaika ir gausybė įspūdžių garantuoti!
Išvykstame šeštadienį ryte (apie 07.30h iš 119 arba pagal susitarimą) savo transportu, grįšime sekmadienį antroje dienos pusėje.
Pradinis planas: Antalksnė- Aukštaitijos nacionalinis parkas-Ignalina (tikslus maršrutas paaiškės po žygio). Numatoma aplankyti : Vilko muziejų, karvių globos ūkį (rodeo ??), Ginudų kalną ir dar daug ką...

Registruokitės kuo greičiau, jei užteks vietų- galima ir iki paskutinės minutės.

Tegyvuoja žygiai!
2016-05-26Baladė apie Rimvydą ir Žaibą

Kviečiame visus ateinantį trečiadienį peržiūrėti naujo lietuvių sukurto filmo "Baladė apie Rimvydą ir Žaibą". Tai pilno metražo (2 valandų) vaidybinis dokumentinis filmas apie Lietuvos partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje. Jis pasakoja apie 1949 m. gruodžio 15 dieną Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir Vytautą Prabulį-Žaibą bei jų ryšininkus ir globėjus.

Šiems žuvusiems partizanams Ąžuolai pastatė žymeklį Šlynakiemio srityje. Apie juos ir apie žymeklių projektą daugiau pasiskaityti galima čia: http://wiki.azuolas.org/zymeklis:start

Filmo scenarijus parengtas pagal partizanų ryšininkių - Teklės Pauliukonytės-Smilgutės ir Janinos Judickaitės-Kregždės - prisiminimus.2016-05-09400 kilometrų slidėmis atšiaurioje Grenlandijoje

Dar vienas didelio žygio pristatymas ąžuolų būstinėje! Nepraleisk galimybės išgirsti įspūdžius ir sužinoti, ką matė, jautė ir patyrė žygio dalyviai.

Beveik 400 km slidėmis per ledą ir sniegą, 50 km/val. greičiu 6 m ilgio laiveliu tarp ledkalnių, ledo įlūžimai, jūrų velnių žvejyba, ruonio medžioklė, lūžusios slidės, skilusios rogės, trauma, smėlio audros. Po trijų savaičių ekspedicijos slidėmis Grenlandiją lietuviai pavadino nuotykių šalimi.

Daugiau rašo Kauno diena

Pristatymas nuo 19:45.2016-05-03Dviračiu iki Nordkapo

2016 m. vasario mėn. Paulius Kemėšis keliavo dviračiu už poliarinio rato iki Nordkapp. Per 3 savaites nuvažiavo virš 1200 km. Tikra žiema, kalnai sniego, šaltis, vėjas, pūgos, elniai, šiaurės pašvaistės ir kiti šiaurės malonumai pasakojime šį trečiadienį 19 val. Ąžuolų būstinėj.

Daugiau: https://www.facebook.com/nomadtouring2016-04-10KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ atvirų durų vakaras

Sveiki keliautojai,

pusšimtį metų skaičiuojantis KTU žygeivių klubas „Ąžuolas“ kviečia tave prisijungti prie šaunios keliautojų komandos! Kartu keliausime per Lietuvą ir pasaulį, kopsime į kalnus, plauksime baidarėmis, lįsime į urvus, čiuošime slidėmis, pažinsime dar nematytas vietas kartu patirdami daugybę nepamirštamų nuotykių! Visi norintys sužinoti kuo mes gyvename, kaip keliaujame, ką matome ir ką sužinome kviečiami balandžio 20 d., 19 val. atvykti į Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetą (Studentų g. 56). KTU žygeivių klubas yra atviras visiems, tad lauksime tavęs, net jeigu tu ir ne iš KTU arba net ne studentas. Jei negali ateiti 20 dieną, ateik bet kurį kitą trečiadienį, visada maloniai laukiame.

Teoriją išgirstą per naujokų priėmimą pritaikysime artėjančiame žygelyje, kuris vyks š. m. balandžio 23-24 d. Asvejos regioniniame parke. Aplankysime Radvilų XVI amžiuje taip pamėgtą Dubingių miestelį, grožėsimės ilgiausiu Lietuvos ežeru Asveja, kojas merksime į pelkę ir mėgausimės kitais žygeiviškais malonumais. Išvykimas šeštadienį ryte, parvykimas – sekmadienį vakare. Į žygelio vietą vyksime susikooperavę mašinomis.

Jeigu keliauti trukdo mintys apie žygiams reikalingo inventoriaus trūkumą – nebėda, klubas turi kuklų sandėliuką, kuriame yra šiek tiek reikalingiausių daiktų. Svarbiausia turėti veržlią širdį ir norą keliauti!

Registracija per susirinkimą balandžio 20 d. Jeigu šią dieną negali atvykti registruotis gali ir telefonu 867151133 (Naujokų žygelio vadė Nomeda).

Kad atėjus į susirinkimą galėtumėte pateikti kuo daugiau klausimų ir gauti į juos atsakymus siūlome pasivartyti mūsų puslapį:

http://azuolas.org/main/lt/chronicle/ – žygių nuotykiai, statistika, aprašymai – metraštis;
http://gallery.azuolas.org/ – žygių fotografijos, komentarai.
Ir žinoma Facebook www.facebook.com/ktu.zk.azuolas

Esant bet kokiems klausimams, lauksime Jūsų laiškų (azuolas@azuolas.org).
Iki susitikimo! :)
Kitos naujienos >>

Į viršų