Site Tools


zymeklis:start

Čia yra sena dokumento versija!


Idėja

Kelis metus iš eilės per Vėlines lankėme vietas, susijusias su pokario rezistencine veikla, partizanų mūšių ir žūties vietas. 2006-aisiais aplankėme eilę unikalių, tačiau, deja, pamirštų vietovių, apie kurias papasakojo vietiniai senoliai. Partizanų žeminės, bunkeriai, palaidojimo vietos – kai kur pažymėtos kukliais bevardžiais kryželiais, o kai kur belikusios tik žole apžėlusios duobės. Pašaliečiui grybautojui eiliniais buvusiais apkasais atrodančios duobės slepia sudaužytus likimus, įdomias istorijas, kurios gali būti nusineštos užmarštin su pokario karta. Taip ir kilo idėja tokias vietas pažymėti simboliniais žymekliais, surinkti kiek galima daugiau autentiškos medžiagos ir išsaugoti tai kas negali būti užmiršta.

Žymeklio projektas

Žymeklį įkūnijo skulptorius Rimantas Milkintas: zymeklis-tech_piesinys.pdf

Žymeklis - tai stilizuota Vyčio kryžiaus kompozicija, susidedanti iš keturių, simetriškai išdėstytų kolonų, kurios sudaro Vyčio kryžiaus vaizdą iš visų keturių pusių. Kompoziciją su lentele laiko stulpas, sudarydamas žmogaus ūgio skulptūrą.

Vyresnieji KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ nariai padengė liejimo formų gamybos išlaidas. Šiuo metu turime galimybę išlieti ne vieną žymeklį, kurio savikainą sudaro tik betono ir armatūros kaina. Žymeklis surenkamas iš atskirų elementų, dalis jų, esant poreikiui, gali būti pagaminti iš kitos medžiagos - granito.

Įgyvendinti projektai

Šunkarių miškas - žymeklis prie Julijono Būtėno-Stėvės bunkerio

Dabar
Mano tautos
Paskutiniam pilkapy brinksta
Legendos grūdas,
Sėkla dainos,
Ir krauju krikštyti
Tampa vėl gyvybe.
(K. Bradūnas)
dsc00043.jpg

Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos: http://gallery.azuolas.org/sunkariai07
Partizanų ryšininko Juozo Viržaičio istorija

Vieta:


Žymeklis partizanams, pakastiems Upynos stribyno teritorijoje

Upynoje (Šilalės raj.) 1948-1950 metais veikė stribynas, kuriame stribai - sovietinių okupantų civiliai bendrininkai, tardė, kankino ir žudė Lietuvos partizanus. Vietos gyventojų liudijimu, Upynos stribyno teritorijoje pakasti 10 partizanų, žuvusių Upynos apylinkėse:

 • BAGDONAS KAZYS – ŪDRA. Gimė 1900 m. Klekniškių km. Padievyčio apyl., Šilalės raj. Žuvo 1948 12 12 Bruškių km., Upynos sen.
 • JONIKIENĖ VANDA – KENGŪRA. Gimė 1920 m. Kazbarynų km. Lomių apyl., Tauragės raj. Žuvo 1949 01 29 Pakaipio km. prie Lomių, Tauragės raj.
 • PETROŠIUS ALEKSAS – ŽALGIRIS, LAPINAS. Gimė 1920 m. Dvyliškės km. Poškos apyl. Šilalės raj. Žuvo 1949 01 29 Pakaipio km., prie Lomių, Tauragės raj.
 • KAVECKIS JURGIS – MARSAS. Gimė 1928 m. Pagrybėje, Kaltinėnų apyl., Šilalės raj. Žuvo 1950 m. Vytogalos km., Upynos apyl., Šilalės raj.
 • NORVAIŠA VACLOVAS – ALGIRDAS, PAULIUS. Gimė 1923 m. – nevietinis. 1948 04 26 Maldūnų km., Poškos apyl., Šilalės raj.
 • VILNIKAS PETRAS, kilęs nuo Eržvilko. Žuvo 1948 04 26 Klabų km., Poškos apyl., Šilalės raj. kartu su Vaclovu Norvaiša, tik nubėgęs į kitą kaimą.
 • SURVILA VLADAS – LIEPA. Gimė 1927m. Patulės km., Upynos apyl., Šilalės raj. Žuvo 1950 05 12 Patulės miške, netoli savo namų.
 • ŠALTYS BRONIUS – SAKALAS. Gimė 1925m. Jusaičių km. ir apyl. Žuvo 1948 12 12 Bruškių km., Upynos apyl., Šilalės raj. kartu su Bagdonu.
 • URBONAS BRONIUS. Gimė 1930m. Pazimkalnio km., Upynos apyl., Šilalės raj. Žuvo 1950 03 01 Kliukių km., Upynos ap., Šilalės raj.
 • HENDRIKAS OSKARAS – PAULIUS. Vokietis. Žuvo 1948 02 25 Paežerio km., Upynos apyl., Šilalės raj.
miškai liudija jų
narsą visais
medžių balsais
šnara šiurena
šlama ošia
žaliųjų brolių ir
seserų nepamirštamas
dainas

beržų sidabrinė
rauda plauna ir
plauna raudonas
skausmo žymes nuo
išniekintų kūnų

plunksna nusileidžia
ant balto
paminklo akmens

sakalas suka
ratus blyškiam
danguje
šaukiasi brolių

iškeliam juos
iš šešėlių į
amžiną šviesą

(Eglė Juodvalkė)


Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos: http://gallery.azuolas.org/zymeklis_upynoje

Vieta:


Žymeklis Beržinių šeimos partizanams, pakastiems Šilalės pušyne

 • Antanas Beržinis – Dobilas. Gimė 1924 m. Vaičiuose, Šilalės valsč., Tauragės apskr., vidutinio ūkininko šeimoje. Dirbo traktorininku. 1949 m. dirvoje metęs traktorių, pasitraukė į mišką. Kovojo „Vytauto“ partizanų būryje. Žuvo 1950 07 08 Vaičių miške, bunkerį apsupus kareiviams. Kūnas buvo išniekintas Šilalėje. Pakastas Šilalės pušyne.
 • Kazymieras Beržinis – Algirdas. Gimė 1928 m. Vaičiuose, Šilalės valsč. Nuo 1949 m. „Aušrelės“ būrio partizanas, būrio vadas. Žuvo 1950 07 31 Obelyno miškuose, Šilalės valsč., Tauragės apskr. Kūnas išniekintas Šilalės mieste, pakastas Šilalės pušyne.
 • Povilas Beržinis – Ąžuolas. Gimė 1927 m. Vaičiuose, Šilalės valsč. Pradžioje buvo partizanų ryšininkas. Nuo 1949 m. A. Šalčio partizanų būrio kovotojas. Žuvo 1951 02 05 Debliuose, Šilalės raj., J. Liatuko ūkyje. Kūnas išniekintas Šilalės mieste, pakastas Šilalės pušyne.
 • Petras Beržinis – Ąžuolas. Žuvus broliui Povilui, jis paveldėjo brolio slapyvardį „Ąžuolas“. Gimė 1920 m. Vaičiuose, Šilalės valsč. Gyveno Laukuvoje, Šilalės valsč., dirbo kooperatyve. 1951 m. įsigijo ginklą ir įstojo į „Aušrelės“ partizanų būrį. Žuvo 1952 06 24 Deblių miške. Kūnas buvo išniekintas Šilalėje, pakastas Šilalės pušyne.
 • Eugenija Dargevičiūtė – Beržinienė. Gimė 1928 m. Vaitkaičiuose, Laukuvos valsč., Tauragės apskr. „Aušrelės“ būrio partizanė. 1952 06 24, būdama nėščia, žuvo kartu su savo vyru Petru Deblių miške, Šilalės valsč. Kūnas išniekintas Šilalės mieste, pakastas Šilalės pušyne.
Mano brolis Beržas


Beržinių vaikų buvo dešimt

Brolis Dobilas buvo pirmasis
Metęs arklą Vytautu ėjo

Algirdas buvo brolis antrasis
Aušrelės vadas pirmasis

Ažuolas buvo trečiasis
Šalčio brolis pirmasis

Ketvirtasis Ažuolas Ažuolo brolis
Su žmona sūnumi dar negimusiu

Nušautas pamestas pakastas

(Julius Žėkas)


Vieta:


Žymeklis Šlynakiemyje (Szlinokiemie), Punsko valsčius, Lenkija

 • Jurgis Krikščiūnas - Rimvydas. Gimė 1919 m. rugsėjo 14 d. Samaroje, Rusija. Žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje. Palaidotas Suvalkuose (miesto kapinėse, vieta nežinoma) – vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų, Dainavos apygardos štabo oranizacinio skyriaus viršininkas. Partizano Juozo Lukšos - Daumanto pusbrolis.
 • Vytautas Prabulis - Žaibas.

Žymeklio statymo paruošiamieji darbai:

Vieta:


Prisidėkite

Planuojame naujų žymeklių statymą vietose, kurios negali būti pamirštos.
Jūs galite prisidėti prie to paremdami šį projektą finansiškai. Žymeklio skulptūros gamybos sąnaudos - apie 600 litų. Kitas išlaidas (transportavimas, statymo darbai, derinimas) padengia patys žygeiviai.

KTU žygeivių klubas „Ąžuolas“
Daugiau informacijos apie klubą, žygius, veiklą - puslapyje http://www.azuolas.org
Daugiau informacijos apie paramos teikimą - puslapyje http://www.labdara-parama.lt

Mūsų rekvizitai:

Žygeivių klubas „ŽK Ąžuolas“
Ne pelno siekianti organizacija
Paramos gavėjas
Sąsk. nr. LT417300010094817594
AB Bankas Hansabankas

Kontaktai:

Paulius Dambrauskas
pauliux@azuolas.org
8 682 81883

zymeklis/start.1396896725.txt.gz · Keista: 2014/04/07 21:52 vartotojo pauliux