Site Tools


zk:klubo_istatai

Žygeivių klubo „ŽK Ąžuolas“ ĮSTATAI

1 Bendroji dalis

1.1. Žygeivių klubas „ŽK Ąžuolas“ (toliau - Klubas) - tai asociacija, sukurta bendriems jos narių („Narių“) poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

1.2. Asociacijos pavadinimas – Žygeivių klubas „ŽK Ąžuolas“.

1.3. Organizacijos teisinė forma - asociacija.

1.4. Klubas yra savarankiškas juridinis asmuo, turintis savo ženklą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų šalių bankuose, antspaudą, kitus rekvizitus.

1.5. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už Narių prisiimtus įsipareigojimus, o Nariai neatsako už Klubo prievoles.

1.6. Klubo veiklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Klubo buveinės adresas - Smalininkų g. 7-4, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.8. Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, šiais Įstatais.

2. Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1 Klubo tikslai:

2.1.1 Populiarinti turizmą.

2.1.2 Skatinti norą pažinti kultūrą ir gamtą.

2.1.3 Organizuoti turistinius žygius Lietuvoje ir kitose šalyse.

2.1.4 Organizuoti įvairaus pobūdžio ir masto renginius.

2.1.5 Burti į Klubą akademinį jaunimą.

2.2 Klubo pagrindinės funkcijos ir uždaviniai:

2.2.1 Organizuoti turistinius žygius.

2.2.2 Organizuoti įvairius renginius.

2.2.3 Bendrauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

2.2.4 Rengti, įgyvendinti ir dalyvauti įvairiuose projektuose.

2.2.5 Organizuoti Narių susitikimus.

2.2.6 Pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoti.

2.2.7 Šiai veiklai samdyti asmenis.

2.2.8 Steigti įmones ir fondus.

2.2.9 Įstatų numatyta tvarka gali užsiimti kitokia įstatų numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

2.3 Klubas savo tikslų įgyvendinimui turi teisę:

2.3.1 Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

2.3.2 Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, kitokius susirinkimus ir masinius renginius.

2.3.3 Rengti švietėjiškas akcijas.

2.3.4 Teikti pasiūlymus Lietuvos valdžios institucijoms.

2.3.5 Gauti bei suteikti labdarą ir paramą.

2.3.6 Dalyvauti valdžios institucijų ir kitų organizacijų skelbiamuose konkursuose bei projektuose.

3 Narių teisės ir pareigos

3.1 Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai nuo 18 metų pripažįstantys Klubo Įstatus ir tikslus, mokantys nustatytą nario mokestį.

3.2 Klubo nariai turi teisę:

3.2.1 Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame Klubo Narių susirinkime (toliau - Susirinkime);

3.2.2 Rinkti ir būti išrinktais į Klubo valdymo organus;

3.2.3 Dalyvauti Klubo veikloje;

3.2.4 Nustatyta tvarka naudotis Klubo turimu turtu;

3.2.5 Susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

3.2.6 Reikalauti neeilinio Susirinkimo (jei to nori daugiau kaip 1/3 Klubo narių);

3.2.7 Išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybėn perduotas turtas ir lėšos negrąžinami.

3.3 Klubo nariai privalo:

3.3.1 Laikytis Klubo Įstatų bei jų pagrindu priimtų dokumentų;

3.3.2 Sumokėti stojamąjį mokestį;

3.3.3 Mokėti nario mokestį;

3.4 Mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Valdyba;

3.5 Susirinkimas Valdybos teikimu gali suteikti Žygeivių klubo „ŽK Ąžuolas“ Garbės nario vardą. Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio.

4 Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

4.1 Į Klubą nariai priimami pateikę rašytinį prašymą Valdybai bei sumokėję stojamąjį mokestį. Narių priėmimą patvirtina Valdyba paprasta balsų dauguma.

4.2 Narystė Klube fiksuojama narių sąrašuose.

4.3 Nariai išstodami iš klubo privalo:

4.3.1 Neturėti turtinių įsipareigojimų Klubui.

4.3.2 Apie išstojimą pranešti Valdybai prieš 30 dienų.

4.4 Klubo nariai gali būti pašalinti iš Klubo, jei po perspėjimo nevykdo Įstatų ar žemina Klubo nario vardą. Narius šalina Susirinkimas Valdybos siūlymu.

5 Klubo struktūra ir valdymas

5.1 Klubo vadovaujantys organai yra Narių visuotinis susirinkimas (kitur tekste - „Susirinkimas“), Klubo valdyba („Valdyba“) – kolegialus valdymo organas.

5.2 Susirinkimas

5.2.1 Susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas.

5.2.2 Susirinkimas yra teisėtas, jei apie jį yra paskelbta įstatuose nurodytu būdu ir jame dalyvauja daugiau nei pusė Narių.

5.2.3 Jeigu pirmą kartą paskelbus Susirinkimą jame dalyvauja nepakankamas Narių skaičius, Susirinkimas skelbiamas neįvykusiu bei paskelbiamas kitas Susirinkimas ne anksčiau kaip po savaitės. Skelbimas išplatinamas Nariams papildomai nurodant, kad Susirinkimas įvyks nepriklausomai nuo dalyvaujančių Narių skaičiaus. Toks pakartotinas Susirinkimas sprendimus priima nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

5.2.4 Teisę sušaukti neeilinį susirinkimą turi:

5.2.4.1 Iniciatyvinė grupė, surinkusi 1/3 Narių parašus.

5.2.4.2 Klubo Valdyba.

5.2.5 Susirinkimas 2/3 dalyvaujančių Narių balsų dauguma turi išimtinę teisę:

5.2.5.1 Priimti ir keisti Klubo įstatus.

5.2.5.2 Priimti sprendimą dėl Klubo likvidavimo ar reorganizavimo.

5.2.5.3 Tvirtinti Valdybos sprendimą dėl Narių pašalinimo iš Klubo.

5.2.5.4 Atšaukti Valdybos narius ir Revizorių.

5.2.6 Susirinkimas dalyvaujančių Narių paprasta balsų dauguma:

5.2.6.1 Priima nutarimus Klubo veiklos klausimais.

5.2.6.2 Vienerių metų kadencijai tiesioginiu, slaptu balsavimu renka Valdybos narius, Revizorių.

5.2.6.3 Valdybos teikimu svarsto ir tvirtina Klubo biudžetą ir jo panaudojimą.

5.2.6.4 Tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę bei veiklos ataskaitą.

5.2.6.5 Priima sprendimą įsteigti arba likviduoti atstovybes bei filialus.

5.3 Valdyba

5.3.1 Valdybą sudaro Valdybos Pirmininkas (kitur tekste „Pirmininkas“) ir 4 nariai.

5.3.2 Vienerių metų kadencijai renka Pirmininką iš Valdybos Narių tarpo.

5.3.3 Laikotarpiu tarp susirinkimų Valdyba sprendžia Klubo veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie yra priskirti išimtinei Susirinkimo kompetencijai.

5.3.4 Valdybos darbui vadovauja Pirmininkas arba jo raštu įgaliotas Valdybos narys.

5.3.5 Posėdyje nedalyvaujant nei Pirmininkui, nei jo įgaliotiniui, posėdžio vadovą išsirenka Valdyba.

5.3.6 Valdybos sprendimai galioja:

5.3.6.1 Jei posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė Valdybos narių.

5.3.6.2 Jei jie pasirašyti Pirmininko arba jo raštu įgalioto Valdybos nario.

5.3.7 Valdybos sprendimai priimami balsuojant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Pirmininko balsas lemiamas.

5.3.8 Valdyba turi išimtinę teisę teikti Susirinkimui iš Klubo šalinamų Narių sąrašus. Sprendimai priimami balsuojant, balsų dauguma.

5.4 Revizorius

5.4.1 Revizorius renkamas Susirinkime iš Narių. Asmuo, išrinktas revizoriumi negali būti valdybos nariu.

5.4.2 Revizorius tikrina kaip panaudojamos Klubo lėšos ir pateikia savo išvadas Susirinkime.

5.4.3 Revizorius privalo bent kartą per metus tikrinti Klubo veiklos teisėtumą.

6 Dokumentų ir kitos informacijos apie klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

6.1 Pranešimai apie šaukiamą ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą, jo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti nariai, išsiunčiami registruotais laiškais, faksu arba įteikiami kiekvienam nariui ne vėliau, kaip prieš 30 dienų iki ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo. Pranešime apie ataskaitinio visuotinio nariu susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė.

6.2 Klubo nariui raštu pareikalavus, Kubas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Klubo įstatų, praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinio narių susirinkimo sprendimų ar kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Ginčus dėl klubo narių teisės į informaciją sprendžia teismas.

6.3 Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Klubo nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

7 Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

7.1 Pranešimai apie Klubo likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais, kada pranešimus privaloma skelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Pranešimuose turi būti nurodyta Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta informacija.

8 Klubo filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka

8.1 Filialas yra struktūrinis Klubo padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Klubo funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti Klubo interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Klubo vardu.

8.2 Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima Klubo valdyba. Klubo filialas (atstovybė) veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Klubo valdyba. Be kitų, įstatymų ar Klubo valdybos nustatytų reikalavimų, filialo ar atstovybės nuostatuose turi būti nurodyta filialo ar atstovybės: pavadinimas, buveinė, veiklos tikslai, vadovo kompetencija, veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas, informacija apie filialą ar atstovybę įsteigusį asmenį ir Klubo valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo ar atstovybės teisinio statuso.

8.3 Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas Klubo finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje.

8.4 Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama Klubo valdybos sprendimu.

9 Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

9.1 Klubui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

9.2 Turtas gali būti įgytas už Klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu būdu.

9.3 Klubo lėšas sudaro:

9.3.1 Stojamasis ir Nario mokesčiai;

9.3.2 Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos lėšos;

9.3.3 Projektų vykdymui gautos lėšos;

9.3.4 Lietuvos ir užsienio organizacijų perduotos lėšos;

9.3.5 Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

9.3.6 Skolinto kapitalo lėšos;

9.3.7 Lėšos gautos iš komercinės klubo veiklos;

9.3.8 Kitos teisėtai gautos lėšos.

9.4 Lėšos naudojamos išimtinai šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

10 Klubo įstatų keitimo tvarka

10.1 Iniciatyvos teisę keisti Klubo įstatus turi Klubo Pirmininkas, Klubo Valdyba ir Klubo nariai. Įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

10.2 Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų registravimo juridinių asmenų registre datos.

Žygeivių klubo „ŽK Ąžuolas“ įstatai patvirtinti jos narių steigiamajame susirinkime 2006 m. kovo mėn. 24 dieną.Parsisiuntimui:

zk/klubo_istatai.txt · Keista: 2008/01/23 15:42 vartotojo kaleda